Reiki Master Stonehenge & Glastonbury 10th – 14th July 2017